lOGO-NIS-TURKISTAN5-993x1024 (1)
🌱 Барлық NIS-те оқу жетістіктерінің мониторингі басталды
 
Түркістан NIS-те 7-10 сынып оқушыларының оқу жетістіктерін анықтайтын мониторинг өтуде.
Мониторингтің негізгі мақсаты – оқушылардың білімі мен дағдыларындағы олқылықтарды анықтау, оқу үдерісінің жағдайын үздіксіз бақылау арқылы білім сапасын арттыру. Назарбаев Зияткерлік мектептері оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау саясатына сәйкес мониторинг жыл сайын қыркүйек, қаңтар, сәуір айларында жүйелі түрде жүзеге асырылады.
 
Мониторингтік бақылау 8-10 сынып оқушылары үшін математика, физика, химия, биология, Қазақстан тарихы, Қазіргі әлемдегі Қазақстан, информатика, география пәндері бойынша компьютерлік тестілеу түрінде жүргізіледі. «Тыңдалым» мен «Айтылым», «Оқылым» мен «Жазылым» деңгейін көрсететін болады.
 
7-сынып оқушылары үшін бұл бірінші, «кіріс» мониторингі болып табылады. Олар математика және тілдік пәндер бойынша берілген тест сұрақтарынан басқа, кеңістіктік ойлауға арналған тапсырмаларды орындайды.
Мониторинг нәтижесінде алынған ақпарат мектеп әкімшілігіне жаңа мақсаттар қоюға негіз болады, мұғалімдерге оқушылардың ынтасын қалыптастыруға, қосымша сабақтар тағайындауға, оқу материалы бойынша тақырыптық жоспарлауға түзетулер енгізуге мүмкіндік береді.
 
__________________________________________
 
🌱 Во всех NIS начался мониторинг учебных достижений
 
В Туркестанской NIS проходит мониторинг учебных достижений учащихся 7-10 классов.
Основная задача мониторинга – повышение качества образования через непрерывное отслеживание учебного процесса, выявление пробелов в знаниях и навыках школьников. В соответствии с Политикой оценивания учебных достижений такая форма контроля осуществляется ежегодно в сентябре, январе, апреле.
В дни мониторинга ученики 8-10 классов пройдут компьютерное тестирование по математике, физике, химии, биологии, истории Казахстана, информатике, географии, покажут уровень владения основными видами речевой деятельности: «Чтение», «Слушание», «Письмо» и «Говорение».
Ученикам 7-х классов предстоит первый, входной мониторинг, помимо теста по математике и языковым предметам они выполнят также задания на пространственное мышление.
Информация, полученная в результате мониторинга, будет служить основанием для постановки новых целей школы, даст возможность учителям сформировать мотивацию учащихся, назначить дополнительные занятия, провести коррекцию тематического планирования изучаемого материала.